Science Science

最小化 最大化

研究领域 研究领域

最小化 最大化

1.  功能纳米材料自组装行为的机理以及应用研究

                   

2.  有机、无机杂化纳米材料的结构构建、功能开发及分析检测应用研究

                           

3.  功能化纳米材料及其组装体在呼出气疾病标志物检测和活体分析化学中的应用

           

4.  生命流动体系中痕量目标物的捕获与分析检测